Chrzest

chrzest

Chrzest jest fundamentem całego chrześcijańskiego życia i jest konieczny do zbawienia. Istotny obrzęd chrztu świętego polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej. Skutkiem chrztu jest odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym dzieckiem Boga. Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter”, który konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji „charakteru” chrzest nie może być powtórzony.W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: „N. ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Formalności związane z przyjęciem sakramentu Chrztu św.

Konieczne dokumenty:

– Akt urodzenia dziecka z USC.

– zaświadczenia z parafii ojca chrzestnego i matki chrzestnej (jeżeli nie mieszkają w naszej parafii), że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

– dane personalne rodziców dziecka (nazwisko i imiona, rok urodzenia, wyznanie, zawód, adres, data i miejsce ślubu kościelnego lub konkordatowego) oraz chrzestnych (nazwiska i imiona, rok urodzenia, wyznanie, zawód, adres zamieszkania).

Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w terminie ustalonym z Księdzem. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty. W dniu chrztu należy przybyć na 15 minut przed wyznaczoną godziną chrztu w celu dopełnienia formalności. Należy przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę.

Warunki jakie powinni spełniać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kanon 872: „Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.”

Kanon 873: „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.”

Kanon 874: „1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:– Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

– Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

– Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

– Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

– Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.”